NASLOVNA l POLITIKA PRIVATNOSTI
TNT Express
Cijevna bb, Podgorica +382 (0)20 606 450
+382 (0)67 220 088

Uslovi prevoza

1.DEFINICIJE

Definisaćemo neke od izraza koje ćemo koristiti u određivanju rokova i uslova u ovom Ugovoru o transportu između Vas i nas:
"mi", "nama", "naše" i TNT
Odnosi se na TNT Express Holdings B.V., XP International B.V., TNT Ptz Ltd, TNT China Holdings Co Ltd ("TNT") i filijale i podružnice TNT-a, zaposlene u TNT-u, agente i nezavisne ugovarače.
"Vi", "Vaši"
Odnosi se na pošiljaoca ili primaoca pošiljke, vlasnika tovarnog lista, primaoca vlasnika sadržja pošiljke ili bilo koju drugu stranu koja ima zakonska prava na sadržaj pošiljke;
"prevoz"
Uključuje skup operacija i usluga odrađenih od naše strane vezano za pošiljku;
"zabranjene stvari"
Znači roba ili materijal čiji je prevoz zabranjen od strane bilo kojeg zakona, pravila ili regulative bilo koje države u ili kroz koju pošiljka putuje.

2. STRANA SA KOJOM SKLAPATE UGOVOR

Vi sklapate ugovor sa TNT kompanijom ili filijalom ili podružnicom TNT-a, koja od Vas prihvata pošiljku da bi je transportovala. Vi prihvatate da mi možemo podugovoriti cijeli ili dio prevoza pod uslovima koje mi odredimo.

3. VAŠ PRISTANAK NA NAŠE UGOVORE

Kada nam predate Vašu pošiljku, Vi pristajete na rokove i uslove Ugovora o transportu, koji se takođe nalazi na tovarnom listu, u Vaše ime ili u ime bilo kog drugog lica koje ima pravo na pošiljku, bez obzira da li ste Vi potpisali prednju stranu našeg tovarnog lista ili ne. Naši rokovi i uslovi takođe se odnose na podugovarače koje smo mi angažovali da preuzmu, transportuju ili isporuče Vašu pošiljku, kao i naši zaposleni. Naši ovlašćeni službenici mogu pismeno dogovoriti varijacije ovih rokova i uslova. Kada nam Vi date pošiljku uz usmene ili pismene instrukcije, koje se ne slažu sa našim uslovima, mi ne moramo ispoštovati takve instrukcije.

4. CILJ UGOVORA

a) Bez obzira da li je poseban ugovor o prevozu napravljen između Vas i nas ili je prevoz pošiljke dio drugog tipa ugovora između Vas i nas, primjenjivaće se uslovi ovog ugovora napravljenog između Vas i vezano za bilo koji prevoz robe saglasno ugovoru.
b) Potpisujuci bilo koju vrstu ugovora sa nama Vi prihvatate da:
- ugovor je ugovor o prevozu robe drumom, ako se prevoz pošiljke zaista vrši drumom;
; - ugovor je ugovor prevoza robe vazduhom, ako se prevoz pošiljke zaista vrši vazduhom.

5. OPASNE MATERIJE / BEZBJEDNOST

5.l Opasne materije
a) Osim u uslovima navedenim u paragrafu 5.1 (b), mi ne prevozimo robu koja je po našem misljenju opasna materija, uključujući, ali se ne ograničavajući na one navedene u tehničkim instrukcijama organizacije "International Civil Aviation Organisation" (ICAO), regulativama za opasnu robu organizacije "International Air Transport Association" (IATA), kodu "International Maritime Dangerous Goods" (IMDG), "Evropskom Dogovoru za internacionalni prevoz opasnih materija drumom" (ADR) ili bilo koje druge nacionalne ili internacionalne regulative koje se primjenjuju na transport opasnih materija.
b) Prema našem nahođenju, u nekim zemljama, možemo prihvatiti određenu opasnu robu za transportovanje, pod uslovom da ste registrovani korisnik opasnih materija i u mogućnosti ste obezbijediti dokumentaciju koja to potvrduje. Vaša opasna roba će biti prihvaćena jedino ako je transport takve robe odobren regulativama pomenutim u poglavlju 5.1a. Detalji o našim zahtjevima za transport takve robe i procedure konkurisanja za ovlašćenog klijenta možete dobiti u našoj najbližoj kancelariji.
Troskovi transporta će Vam biti fakturisani tek nakon dobijanja dozvole za transport Vaše pošiljke.
5.2 Bezbjedonosne regulative u vazdušnom transportu
a) Pri popunjavanju našeg tovarnog lista ili prilikom predavanja pošiljke nama, Vi se morate izjasniti da Vaša pošiljka ne sadrži zabranjene stavke navedene u ICAO dokumentu, Annex 17 ili u nekom drugom nacionalnom ili internacionalnom dokumentu, koji se bavi bezbjednošću avio-transporta. Dužni ste na tovarnom listu obezbijediti potpun opis sadržaja pošiljke i Vaša odgovornost time nije završena. Pošiljke koje mi transportujemo mogu biti podvrgnute pregledu, koji može uključivati rendgensku opremu i Vi prihvatate mogućnost da pošiljka bude otvarana i sadržaj pošiljke pregledan u toku transporta.
b) Vi potvrđujete da ste pripremili i obezbijedili pošiljku za prevoz koristeći pouzdano osoblje i da je pošiljka obezbijedena od neovlašćenog rukovanja tokom pripreme, skladištenja i transporta prije našeg preuzimanja pošiljke za transport.
5.3 Zabranjene stvari
Mi ne prihvatamo pošiljke koje sadrže zabranjene stavke.

6. PRAVO NA PREGLED

Vi prihvatate da mi ili bilo koja vladina institucija, uključujući carinu, možemo otvoriti i pregledati Vašu pošiljku u bilo koje vrijeme.

7. IZRAČUNAVANJE TRANZITNOG VREMENA I RUTIRANJE POŠILJKE

Dostavna vremena za usluge transporta "od vrata do vrata" publikovana u našoj literaturi ne uključuju dane vikenda, nacionalne i druge praznike, niti kašnjenje prouzrokovano od strane carine ili ostalih događaja izvan naše kontrole. Zadržavamo pravo na diskreciju, kada su u pitanju načini i metode po kojima mi transportujemo Vašu pošiljku.

8. CARINJENJE

8.1 Ovim ugovorom nas ovlašćujete za svog agenta samo za carinjenje i ulazak pošiljke u carinsku proceduru. Ovim Ugovorom Vi potvrđujete da smo mi primalac pošiljke za potrebe imenovanja špeditera, koji će izvršiti carinjenje ukoliko neko drugi vrši špediterske usluge za Vas. Ukoliko carinske vlasti zahtjevaju dodatnu dokumentaciju za potrebe carinjenja, Vi ste u obavezi obezbijediti tu dokumentaciju o Vašem trošku.
8.2 Ovim potvrđujete da su sve izjave i informacije date u vezi izvoza ili uvoza pošiljke tačne. Prihvatate cinjenicu da ukoliko date netačne ili lažne izjave o pošiljci ili bilo kojeg dijela njene sadržine, može biti pokrenuta građanska parnica i/ili prekršajni postupak, a kazne uključuju zaplijenu i prodaju Vaše pošiljke. Uz određenu nadoknadu mi možemo da Vam pružimo pomoć sa formalnostima u vezi carinjenja, ali na Vašu odgovornost. Saglasni ste da nas obestetite ili oslobodite krivice, ukoliko bi došlo do bilo kakvih potraživanja ili terećenja od strane vlasti, a na osnovu informacija koje ste nam Vi dali.
8.3 Bilo koje carinske dažbine, takse, kazne, ležarine ili ostale troškove kojima se mi izlažemo, a koje su rezultat akcija carine ili drugih vladinih organa, Vaše i/ili primaočeve greške da obezbjedite potrebna dokumenta i/ili da obezbjedite potrebne licence ili dozvole će biti naplaćene Vama ili primaocu pošiljke. U slučaju da mi odlučimo da naplatimo takva potraživanja od primaoca i primalac odbije da plati nastale troškove, Vi prihvatate da ih platite, zajedno sa našom naknadom za administraciju, uključujući bilo koje ekstra troškove koji nastanu. Poslije našeg prvog zahtjeva Vi ćete obezbjediti potrebnu garanciju za bilo koji od troškova definisanih u ovom poglavlju.
8.4 Nastojaćemo da brzo odradimo carinske formalnosti za Vašu pošiljku, ali nismo odgovorni za bilo koje kašnjenje, gubljenje ili oštećenje prouzrokovano od strane carinika ili službenika drugih vladinih službi.

9. NETAČNA ADRESA I POŠTANSKI FAH

Ukoliko nismo u mogućnosti da dostavimo pošiljku zbog netačne adrese uložit ćemo sve razumne napore da nađemo tačnu adresu. Obavijestiti ćemo Vas o promjeni adrese i dostaviti ili pokušati dostaviti pošiljku na tačnu adresu iako možemo imati dodatne troškove ako je tačna adresa različita od one prikazane na tovarnom listu i naljepnici sa Vaše pošiljke. Dostave na poštanske fahove jedino su prihvaćene ako je broj telefona primaoca istaknut na tovarnom listu i Vi se slažete da u slučaju da smo u nemogućnosti dostaviti pošiljku na prvi pokušaj, možemo poslati pošiljku poštom i dokaz o slanju pošiljke poštom je dovoljan dokaz o isporuci

10. NEISPORUČIVE I ODBIJENE POŠILJKE

10.1 Ukoliko nismo u mogućnosti da dostavimo pošiljku mi ćemo pokušati da ostavimo poruku na adresi primaoca da smo pokušali isporučiti pošiljku i gdje se ona trenutno nalazi. Ako dostava nije izvršena nakon još jednog našeg pokušaja ili primalac odbija da prihvati pošiljku, pokušaćemo da Vas kontaktiramo i da se dogovorimo o daljim koracima. Saglasni ste da platite troškove koji mogu nastati zbog preusmjerenja, uništenja ili vraćanja pošiljke kao i troškove, ako ih ima, za pokušaj treće dostave. Ako poslije drugog pokušaja da dostavimo pošiljku ne date instrukcije za dalju proceduru sa pošiljkom, sami ćemo donijeti odluku da uništimo ili prodamo sadržinu pošiljke.

11. VAŠE OBAVEZE

Vi nam garantujete da:
a) je sadržaj pošiljke pravilno opisan na našem tovarnom listu;
b) je sadržaj pošiljke tačno obilježen i da ste fiksirali naljepnicu ili naljepnice na vidljivom mjestu na spoljašnjem dijelu pošiljke, da bi se lako mogle uočiti i bile sigurne;
c) je primaočeva puna adresa, uključujući poštanski kod, upisana na tovarnom listu;
d) je primaočeva puna adresa, uključujući poštanski kod, kompletirana na naljepnici koju ste sigurno fiksirali na vidljivom mjestu sa spoljne strane pošiljke i lako se može uočiti;
e) ste sadržaj pošiljke spakovali sigurno i pažljivo da bi se sačuvao od uobičajenih rizika transporta, uključujući bilo koji proces sortiranja;
f) ste istakli pravu težinu pošiljke i da ćete obezbijediti bilo koju specijalnu opremu, koja nam je potrebna da utovarimo i istovarimo pošiljku u i iz vozila;
g) ste na pošiljke teške 30 kg i više nalijepili naljepnicu za veliku težinu na vidljivom mjestu sa spoljne strane pošiljke, da se lako može uočiti;
h) sadržaj pošiljke nije zabranjen od strane IATA ili ICAO;
i) u slučaju transporta unutar Evropske Unije, gdje primalac plaća naše troškove, Vaš i poreski identifikacioni broj pošiljaoca budu tačno naznačeni u pismenoj formi;
j) ako zahtjevate da promjenimo primaoca ili treću stranu, a primalac ili treća strana odbija platiti troškove, Vi ćete odmah izmiriti naš račun zajedno sa administrativnom taksom u potpunosti, u roku od 7 dana od dana fakturisanja;
k) su Vam poznati svi zakoni i regulative vezane za transport robe;
l) ćete nam proslijediti ispravnu fakturu za pošiljke koje ćemo transportovati za Vas preko granica, navodeći ispravnu adresu fakturisanja sa PIB-om, ispravan i čitak opis robe, tarifni broj i tačnu težinu pošiljke;
Ovim prihvatate da nas oslobađate svake odgovornosti koju možemo pretrpjeti i svih troškova, uključujući zakonske troškove, u slučaju da prekršite bilo koju od navedenih garancija.

12. OKVIRI NAŠE ODGOVORNOSTI

Saglasno članu 13. mi ograničavamo našu odgovornost za bilo koji gubitak, oštećenje ili kašnjenje Vaše pošiljke ili nekog njenog dijela pod slijedećim uslovima:
a) Avio-transport
Ako se transport Vaše pošiljke potpuno ili djelimično obavlja avio-prevozom, a krajnja destinacija ili zemlja zaustavljanja jeste različita od zemlje polaska, onda se primjenjuje regulativa koja je obavezna u tom slučaju, a može biti: Varšavska Konvencija (1929) ili Varšavska Konvencija izmijenjena Haškim Protokolom (1955, Monterealski Protokol br.4 (1975) ili Montrealska Konvencija (1999).
Ovi međunarodni dogovori određuju i ograničavaju našu odgovornost za gubljenje, oštećenje ili kašnjenje Vaše pošiljke na 17 special drawing rights po kilogramu (približno 20 eura po kilogramu, mada tarifa varira);
b) Transport drumom
Ukoliko se transport Vaše pošiljke obavlja prema ili od zemlje koja je članica konvencije za međunarodni prevoz roba drumom 1956 (CMR), naša odgovornost za gubljenje ili oštećenje Vaše pošiljke će biti regulisana CMR-om i prema tome ograničena do 8.33 special drawing rights po kilogramu (približno 10 eura po kilogramu, mada tarifa varira). U slučaju kada ste u mogućnosti dokazati nam da ste pretrpjeli gubitke radi kašnjenja pošiljke, naša odgovornost je ograničena na refundiranje troškova transporta koje ste nam platili za tu pošiljku ili dijela pošiljke koji kasni.
c) Ako imamo obavezu prema Vama iz bilo kojeg razloga uključujući kršenje ugovora, bezobzirnost, samovoljan cin ili neizvršenje obaveze
- i nijedna od konvencija pomenutih pod clanom 12. a) ili b) se ne primjenjuje
- ovakva odgovornost nije regulisana nijednom od gore pomenutih konvencija shodno 13. a) ili b), niti bilo kojim zakonom ili konvencijom koji se obavezno prihvataju;
- u vezi sa bilo kojim uslugama koje ne obuhvataju transport drumom ili vazduhom naša odgovornost prema Vama je ograničena na stvarne troškove, koje imate da bi pribavili ili popravili pošiljku ili njen dio koji je izgubljen ili oštećen;
U svakom slučaju gornja granica ne prelazi 17 eura po kilogramu, a maksimalno 10 000 eura po pošiljci. U slučaju kašnjenja gdje nam možete dokazati da ste pretrpjeli gubitak, naša odgovornost je ograničena na refundiranje troškova koje ste nam platili za tu pošiljku ili njen dio koji kasni.

13. IZUZETCI

13.1 Nećemo biti odgovorni za bilo koji gubitak prihoda, profita, tržišta, ugleda, kupaca, koristi od sadržaja ili gubitka prilike, kao ni za druge indirektne gubitke koji su nastali zbog gubitka, oštećenja, zakašnjenja, pogrešne isporuke ili neisporuku Vaše pošiljke iako smo imali saznanja da takve štete ili gubici mogu nastati.
13.2 Nismo odgovorni ako je Vaša pošiljka ili bilo koji njen dio izgubljen, oštećen, kasni, pogrešno isporučen ili neisporučen i ako ne ispunimo bilo koje obaveze prema Vama kao rezultat:
a) okolnosti koje su van naše kontrole, kao što su, ali nisu ograničene na:
- prirodne nepogode, uključujući zemljotrese, ciklone, oluje, poplave, požare, bolesti, magle, snijeg ili mraz;
- više sile, uključujući (ali ne ograničavajući se na) rat, nesreće, postupci javnih neprijatelja, strajkove, embargo, opasnosti iz vazduha, lokalne nerede ili demonstracije;
- nacionalni ili lokalni prekid vazdušne ili drumske mreže i mehanički problemi sa prevoznim sredstvima;
- skriveni defekti ili postojeće mane sadržine same pošiljke.
- krivična djela treće strane kao što su krađe i podmetanja požara.
b) postupak ili propust sa Vaše strane ili od strane trećeg lica kao sto je:
- Vi ne ispunjavate Vaše dužnosti vezano za obaveze rokova i uslova, ili Vas bilo koja druga strana, koja tvrdi da ima interese u pošiljci, navodi na neispunjenje.
Posebno onih koje se odnose na član 13( akt ili propust bilo koje carine, avio-kompanije, aerodroma ili vladinog cinovnika).
c) ukoliko pošiljka sadrži bilo koji nedozvoljeni/zabranjeni artikal u slučaju da smo pošiljku greškom preuzeli.
13.3 Nismo javni prevoznik i ne prihvatamo da od nas očekujete odgovornosti javnog prevoznika. Pod normalnim okolnostima ne prihvatamo pošiljke poslate na i od stambenih adresa.

14. VRIJEDNA ROBA

Vrijedna roba kao što je drago kamenje, plemeniti metali, nakit, novac, nezaštićeni nameštaj, staklo ili porcelan, umetnički predmeti, antikviteti i važna dokumenta koji uključuju pasoše, tendere, akcije i uvjerenja, ne treba da budu transportovani kroz našu dostavnu mrežu, jer takav transport ukljčcuje upotrebu mehaničke opreme za rukovanje i automatsko sortiranje zajedno sa više pretovara u i iz vozila. Ako ipak prihvatimo prevoz ovakve robe to će biti na Vaš sopstveni rizik.

15. UVEĆANA GRANICA ODGOVORNOSTI ZA MEĐUNARODNE POŠILJKE

15.1 Kao veću zaštitu od gubitka ili oštećenja međunarodnih pošiljki (ne-dokumenta) možete kod nas uplatiti opciju poznatu kao "Uvećana granica odgovornosti" ("ITLL") uz zaključenje određenih ugovora sa nama.
15.2 Kada uplatite troškove za ITLL, mi ćemo povećati našu granicu odgovornosti za gubitak ili štetu Vaše pošiljke na 45 eura po kilogramu, za pošiljke od 10 kilograma i više, kao i gubitak ili oštećenje Vaše pošiljke ispod 10 kilograma na 450 eura po pošiljci, pod uslovom da je maksimalna obaveza koju nudimo i prihvatamo 25.000 eura.
15.3 ITLL se ne primenjuje kada:
a) je naša odgovornost ograničena prethodno navedenim klauzulama;
b) ne postoji poseban ugovor u tom smislu između Vas i TNT-a;
c) niste platili doplatu za "Uvećanu granicu odgovornosti".
15.4 Radi izbegavanja sumnje, ITLL ne pokriva gubitke od posledica prirode (vidi gore uslov 15.1), kašnjenja u prevozu ili gdje je gubitak nastao kao rezultat Vašeg kršenja obaveza pod ovim uslovima.
15.5 ITLL nije dostupan za drago kamenje, plemenite metale, laptop kompjutere, plazma ekrane, nakit, novac, staklo, porcelan, umetničke predmete, antikvitete, dokumente ili bilo kakve filmove, trake, diskove, memorijske kartice ili bilo koje druge podatke koje roba nosi. Ako šaljete takve robe, preporučujemo Vam da sami organizujete osiguranje.

16. OSIGURANJE

16.1 Zbog rizika da pošiljka ili njen sadržaj budu izgubljeni ili oštećeni, savjetujemo Vam da od nas kupite osiguranje na punu vrijednost sadržaja pošiljke koji pokriva "sve rizike" gubitka i oštećenja u prevozu do maksimalnih 25.000 eura po pošiljci. Osiguranje kupujete popunjavajući odgovarajuće polje na našem tovarnom listu i plaćajući određeni novčani iznos. Ovo osiguranje nije dostupno za drago kamenje, plemenite metale, laptop raćunare, plazma ekrane, nakit, novac, staklo, porcelan, umetničke predmete, antikvitete, dokumenta ili bilo kakve filmove, trake, diskove, memorijske kartice ili bilo koje druge podatke i bilo kakve podatke koje roba nosi. Ako pošaljete takve robe preporučujemo da sami organizujete osiguranje.
16.2 Od nas možete kupiti osiguranje za troškove rekonstrukcije, reprodukcije, re-izdavanja ili ponovno štampanje (uključujući troškove materijala (npr. papira), kao i razumne troškove za izvršeni rad) za Vaša dokumenta popunjavanjem odgovarajućeg polja na tovarnom listu i plaćanjem naknade koja pokriva "sve rizike" od gubitka i oštećenja u prevozu do maksimalih 500 eura po pošiljci. Ovo osiguranje je dostupno samo za dokumenta, koja su navedena na vebsajtu partnera ili filijale TNT koja prihvata Vašu pošiljku za prevoz.
16.3 Gore navedene vrste osiguranja (16,1 i 16,2) (i) ne pokrivaju gubitke posljedične prirode (vidi uslov 13.1), kašnjenje u prevozu ili štetu, koja su nastala kao rezultat Vašeg kršenja rokova i obaveza. Osiguranje nije dostupno za određeni broj zemalja.
Za listu ovih zemalja i više detalja o osiguranju, uslovima i pokrivenosti, kontaktirajte naš korisnički centar ili posetite sajt partnera, ili filijale TNT koja prihvata Vaše pošiljke za transport.

17. ŽALBE PRIMLJENE OD TREĆE STRANE

Vi se obavezujete da neće dozvoliti trećoj strani, koja ima interes u pošiljci, da podnese žalbu ili akciju protiv nas vezano za transport, čak iako smo možda bili nemarani, ili nismo izvršili naše obaveze i ako je žalba ili akcija pokrenuta obavezujete se da ćete nas obeštetiti od posledica zahteva ili akcija i troškova koje možemo imati u odbrani.

18. POSTUPAK ŽALBE

Ako želite da podnesete žalbu za gubitak, oštećenje ili kašnjenje pošiljke, morate se pridržavati svih primjenjivih konvencija, ili ako ni jedna nije primjenljiva, morate se pridržavati slijedeće procedure, inače zadržavamo pravo da odbijemo Vašu žalbu:
a) morate nas obavijestiti u pismenoj formi o gubitku, šteti ili kašnjenju u roku od 21 dana od dana isporuke pošiljke ili u roku od 21 dana od datuma kad je pošiljka trebalo da bude dostavljena, a zatim u roku od narednih 21dan morate dokumentovati Vašu žalbu tako što ćete nam poslati sve relevantne informacije o pošiljci i pretrpljenom gubitku, šteti ili kašnjenju. Nismo u obavezi da reagujemo na bilo koju žalbu sve dok naši troškovi za prevoz ne budu izmireni, niti ste Vi ovlašćeni odbiti iznos svog potraživanja iz naših troškova prevoza;
b) mi ćemo smatrati da je pošiljka isporučena u dobrom stanju, ukoliko primalac pri dostavi na našem dostavnom dokumentu nije zabilježio bilo kakvu štetu, kada je on ili ona prihvatio/la isporuku. Da bi mi razmatrali zahtev za odštetu, sadržaj Vaše pošiljke i originalno pakovanje nam mora biti dostupno za kontrolu;
c) osim ako je drugacije određeno bilo kojom konvencijom i/ili zakonom koji se primjenjuju, imate pravo podnijeti tužbu u roku od jedne godine od datuma uručenja pošiljke, kao i datuma kada je pošiljka trebala biti isporučena ili od datuma na koji se prevoz završio.

19. TARIFE I PLAĆANJE

19.1 Pristajete da platite naše troškove za prevoz pošiljke između lokacija navedenih na našem tovarnom listu / ugovoru o prevozu i bilo koju dodatnu taksu za prevoz u roku od 7 dana od datuma fakturisanja. Vi se odričete svih svojih prava da odbijete našu fakturu ako je pismeno ne osporite u roku od 7 dana od datuma fakturisanja. Troškovi prevoza se obračunavaju u skladu sa važećim cijenama, koje se odnose na Vašu pošiljku prema važećem cjenovniku. Mi smo u mogućnosti provjeriti težinu i/ili zapreminu pošiljke i ako utvrdimo da postoji neslaganje između Vaše izjavljene težine i/ili zapremine, slažete se da težinu i/ili zapreminu koju smo mi utvrdili koristimo u svrhu proračuna troškova. Što se tiče uvoznih dažbina, poreza na dodatu vrednost i sve druge dažbine primenjive na pošiljke u zemlji odredišta trebaju nam biti plaćene od strane primaoca po isporuci pošiljke, a ako primalac odbije da plati, saglasni ste da nam platite ove iznose u roku od 7 dana nakon što Vas obavijestimo da primalac odbija da plati. Slažete se da ćemo naplatiti kamate na sve fakture, koje nisu plaćene u roku od 7 dana od datuma fakture po stopi od 6% po kamatnim stopama Evropske centralne banke. Slažete se da ćete platiti odgovarajuće troškove preuzimanja faktura koje nisu plaćene u roku od sedam dana od datuma fakturisanja.
19.2 Na zahtjev, naš važeći cjenovnik Vam je dostupan u bilo kojoj od naših kancelarija u zemlji u kojoj je fakturisana isporuka. Obračun troškova se vrši po podacima o težini pošiljke, bilo da je veća stvarna ili zapreminska težina. Zapreminska težina izračunava se u skladu sa formulom zapreminske konverzije navedene u cjenovniku.
19.3 Cjenovnik za dostavu "od vrata do vrata" podrazumjeva provizije za jednostavne formalnosti carinjenja i zadržavamo pravo da naplatimo dodatne administrativne takse gdje je dodatan rad na carinjenju potreban da bi omogućili isporuku pošiljke primaocu. Dodatni troškovi se mogu pojaviti u nekim zemljama za kompleksne procedure carinjenja i ove aktivnosti uključuju, ali nisu ograničene, za pošiljke koje zahtijevaju:
(i) carinjenja koja uključuju više od tri naimenovanja,
(ii) carinski nadzor ili je potrebno isporučiti robu pod carinskim nadzorom.
(iii) privremeni uvoz robe
(iv) carinjenje koja uključuje vladin sektor, osim uprave carina.
U nekim zemljama možemo obezbijediti plaćanje unaprijed uvoznih dažbina, taksa, kazni ili da pošiljku stavimo pod carinski nadzor u ime uvoznika. Ako bi odradili ovakvu uslugu lokalni troškovi će biti naplaćeni primaocu, a Vi prihvatate platiti ove troškove ako primalac odbije.
19.4 Možete nam dati posebna uputstva fakturisanje ili se dogovoriti sa primaocem. Pošiljke ili sa trećim licem da će on ili ona platiti naše troškove i/ili bilo kakve carinske dažbine, takse, kazne, obaveze, poreze, naknadne troškove nastale sa naše strane a u vezi sa pošiljkom. Ako primalac ili treće lice odbije da plati naše troškove prevoza ili nam ne nadoknadi za bilo koji od gore navedenih troškova, saglasni ste da nam platite ove troškove u roku od 7 dana nakon što smo Vas obavijestili o odbijanju plaćanja.
19.5 Naša faktura ne sadrži kopiju Dokaza o dostavi (POD) ili bilo koja druga dodatna dokumenta.
19.6 Naše fakture moraju biti plaćene u valuti navedenoj na fakturi.
19.7 S obzirom na vrste usluga sa zagarantovanim vremenima dostave koje Vam možemo ponuditi i koje naručite, ako ne uspijemo dostaviti Vašu pošiljku u navedenom roku, ako naš neuspjeh nije uzrokovan uslovima navedenim u clanu 15.2 i ako nas obavijestite o Vašoj žalbi u skladu sa članom 19. mi ćemo Vam naplatiti umjesto usluge koju ste naručili, za uslugu koju smo odradili (npr. prije podne), a ne za cijenu produkta usluge koju ste tražili (npr. prije 9 časova).
19.8 Imamo pravo zaplijene svih Vaših pošiljki u našem posjedu, u svakom trenutku. Možemo prodati sadržinu Vaše pošiljke i zadržati prihod od prodaje u cilju naplate bilo kojeg iznosa, koji nam eventualno dugujete za prethodni prevoz ili dostavu pošiljki

. 20. VAŠA NAKNADA ŠTETE U KORIST ZAPOSLENIH

Pristajete da ćete nas obeštetiti od svih troškova, žalbi, potraživanja, obaveza i zahtjeva bilo koje prirode, proisteklih direktno ili indirektno iz otpuštanja i selektivnog ponovnog zaposlenja ili prebacivanja bilo kog Vašeg zaposlenog ili zaposlenog Vašeg dobavljača ili bivšeg zaposlenog ili bilo koje treće strane, koji mogu na bilo koji način proisteći iz poslovnih odnosa između Vas i nas. Uključujući, ali se ne ograničavajući, bilo kakve obaveze koje proističu iz Direktive Evropske Zajednice (European Community Acquired Rights Directive (77/187/EEC, Directive 2001/23/EC) ili primjenljivih nacionalnih zakona ili iz bilo kojih drugih zakona zapošljavanja koji se primjenjuju.

21. ZAKON I NADLEŽNOST

21.1 U slučaju da je bilo koji rok ili uslov ustanovljen nevažećim ili neprimjenjivim, ta činjenica neće uticati na druge odredbe ovog ugovora o prevozu koji ostaju na snazi.
21.2 Sporovi koji proizilaze iz ili se odnose na ovaj Ugovor o prevozu podliježu zakonima i sudovima zemlje u kojoj se nalazi podružnica ili partner, ili filijala TNT-a koja prihvata Vaše pošiljke za prevoz.