NASLOVNA l POMOC l PAKOVANJE I PAPIROLOGIJA l CARINSKI ZAHTJEVI
TNT Express
Cijevna bb, Podgorica +382 (0)20 606 450
+382 (0)67 220 088

Carinski zahtjevi

 

Komercijalna faktura (commercial invoice)


Komercijalna faktura je obavezna uz svaku pošiljku koja nije dokument, a napusta Evropsku uniju.

Iako je većina pošiljki unutar Evropske unije u slobodnom prometu i ne zahtijevaju komercijalnu fakturu, određene pošiljke, unutar EU pa i na domaćem terenu kontrolisane su od strane carine.

Obezbijedite komercijanu fakturu za svaku pošiljku koja je pod carinskom kontrolom.

 

Kako pripremiti fakturu

Formu fakture možete preuzeti ovdje.

Popunite sva relevantna polja i odštampajte. Zatim, potpišite i unesite datum fakture.

 

Smjernice za pripremu komercijalne fakture


Faktura koja prati vašu pošiljku služi kao izjava ili deklaracija sadržaja, vrijednosti i niza drugih elemenata važnih za transakciju. Date informacije će služiti za bezbjednosne i carinske svrhe, i kao dokaz ukoliko dođe do prekršaja.

 

Ko priprema fakturu?

Ko god daje informacije na fakturi odgovoran je za njihovu tačnost. Iz tog razloga i mogućih pravnih posledica, članovi TNT osoblja ne prave fakture, čak ni u Vaše ime. Preporučuje se da određena osoba u Vašoj kompaniji priprema fakturu.

 

Ispravan i odgovarajuć naslov je važan

Često korišćeni naslovi nisu prihvatljivi od strane mnogih organa, koji očekuju "istinite" ili "legitimne" fakture. Pojmovi poput "pro forma" ili "za carinske svrhe" (Pro Forma/For Customs Purposes Only) treba izbjegavati. Carina zadržava pravo da odbije takve fakture jer ne ispunjavaju potrebne kriterijume za unos deklaracije. Za pošiljke bez finansijske transakcije, kao sto su uzorci, faktura se može nasloviti sa "value declaration".

 

Detalji

Puna adresa primaoca i pošiljaoca treba da sadrži, pored tačnog imena i adrese, što više relevantnih detalja. Ovo podrazumijeva broj telefona ili faksa (uključujući pozivni kod zemlje), PIB brojeve (PDV), registarske brojeve i tako dalje.

 

Jasno opisati sadržaj pošiljke

Opis robe koju šaljete mora biti jasan, potpun i tačan. Odnosno, pored brenda i / ili broja kataloga, treba pokriti cijeli sadržaj pošiljke. Ako je HS Kod – Harmonised Tariff Code korišćen od strane carine za kategorizaciju robe – poznat, treba ga navesti. Na taj način obezbjeđuje se tačna izjava Carini, kako za izvoz tako i za uvoz.

 

Porijeklo robe

Porijeklo robe, gdje je roba proizvedena, je neophodan podatak koji treba uvjek pomenuti.

 

"INCO" uslovi

International Commercial Terms - INCO uslovi se odnose na različite uslove pod kojima se pošiljka isporučuje primaocu. INCO određuje kada će pošiljka promijeniti vlasnika i pod kojim uslovima, ko plaća poreze, takse, troškove prevoza, i td. Izražavaju se kao akronimi sa kratkim opisom, kao što su FOB (Free On Board) i CIF (Cost, Insurance and Freight).

 

TNT broj pošiljke

Pozivanje na pošiljku navođenjem jedinstvenog TNT broja pošiljke sa tovarnog lista je uvjek korisno i daje dodatni dokaz o sadržaju robe koju pokriva faktura.

 

Prava vrijednost robe je važna

Vrijednost na fakturi mora biti realna i da odražava pravu tržišnu vrijednost robe koja se isporučuje. Čak i prilikom slanja netraženih uzoraka potencijalnim kupcima, vrijednost mora odražavati prodajnu cijenu proizvoda. Za pošiljke koje sadrže više stavki, vrijednost i broj jedinica mora biti naveden za svaku pojedinačno. U nekim slučajevima, carina može zatražiti račun, kao dodatni dokaz o vrijednosti robe.

 

Cijena prevoza

Navodeći iznos prevoznih troškova i detalje da li se fakturiše na primaoca ili pošiljaoca, ne samo da je obavezna u nekim zemljama, takođe doprinosi pravilnoj i usklađenoj deklaraciji carini.

 

Potpis i datum

Datum i potpis upotpunjuju fakturu. Potpisivanje sugeriše da su informacije na fakturi tačne. Takođe, potpis može biti praćen izjavom "I hereby certify above information to be truthful and correct." (Ovim potvrđujem da su informacije gore navedene istinite i tačne). Fakture se generalno potpisuju od strane odgovornog lica u kompaniji.

 

Sajvet

Ove smjernice su bazirane na osnovu carinskih zahtjeva u većini zemalja, ali oni mogu da variraju u zavisnosti od zemlje i mogu se promijeniti bez prethodnog obavještenja.